Doradztwo dla firm Warszawa

Studium wykonalności

Studium wykonalności (ang.: feasibility study) to ocena przygotowywana na etapie planowania projektu, lub podejmowaniu decyzji o jego realizacji. Jej celem jest określenie potencjalnych korzyści oraz zagrożeń realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.

Wykonujemy studia wykonalności analizujące różne aspekty przedsięwzięcia, w tym: plan i czas realizacji, otoczenie rynkowe, uwarunkowania finansowe, ekonomiczne, prawne. Badamy aspekty społeczne, kulturowe, środowiska naturalnego i przyrodniczego, zarządzania. Analizujemy przyjęte wskaźniki realizacji przedsięwzięcia pod kątem możliwości ich osiągnięcia i najlepszego ich zdefiniowania. Przygotowujemy również wstępne studium wykonalności z wyszczególnionymi wariantami realizacji oraz ostateczne studium dla wybranego przez Państwa  modelu realizacji.