EDU Insp_01
8 grudnia 2017

Nagroda EDU Inspiracje 2017 dla KIKO Business Solutions

Z wielką dumą i radością informujemy, że w dniu 7 grudnia 2017 r. otrzymaliśmy nagrodę EDU Inspiracje 2017 w kategorii Edukacja zawodowa  za realizację i upowszechnianie projektu „Rozwój kompetencji lekarzy stomatologów z zakresu komunikacji z pacjentem”.

Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w szacownym gronie Instytucji nominowanych do nagrody EDU Inspiracje 2017 przyznawanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

EDU Insp_01

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim  zaangażowanym w realizację i upowszechnianie projektu  COMDENT, którzy tworzyli z nami to międzynarodowe przedsięwzięcie: Partnerom- MindMaster Creatives z Rumunii, ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji, Kadrze Zakładowu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanemu przez dr hab. Leopolda Wagnera, środowisku lekarzy stomatologów, profesjonalnym mediom lekarskim i medycznym, studentom stomatologii oraz całemu, licznemu zespołowi projektowemu, który swoją pracą, zaangażowaniem, profesjonalizmem i pasją przyczynił się do sukcesu tego przedsięwzięcia.

Cieszymy się, że nasza praca i wysiłek włożony w tworzenie profesjonalnych i innowacyjnych programów edukacyjnych oraz szczodre dzielenie się nimi, zostały docenione przez najbardziej prestiżowe i innowacyjne w edukacji Instytucje.

Dziękujemy!

 

EDU_Insp_04With great pride and joy, we inform you that on December 7, 2017, KIKO Business Solutions received the EDU Inspirations 2017 award in the Professional Education category for the implementation and dissemination of the project “Development of communication competences among medical doctors with specialization in dentistry” .

We are honored that we have found ourselves in a respectable group of Institutions nominated for the EDU Inspirations 2017 award granted by the Foundation for the Development of the Education System – the National Agency of the European Union Program ERASMUS +.

At the same time, we would like to thank all those involved in the implementation and dissemination of the COMDENT project who created this international project with us: Mind Master Creatives from Romania, ÖTZ-NLP & NLPt from Austria, Synolic from Greece, Department of Propaedeuticis and Prophylaxis of the Medical University of Warsaw, headed by PhD (dr hab) Leopold Wagner, the society of medical dentists, professional medical media, dentistry students and a whole project Team who, through their work, commitment, professionalism and passion, contributed to the success of this venture.

We are happy that our work and effort put into creating professional and innovative educational programs and generously sharing them have been recognized by the most prestigious and innovative Institutions in education.

Thank you!

 

EDU_Insp_04
EDU Insp_03
EDU Ins_06
EDU Ins_02
EDU Ins_00