baner FB cuheko linie

Projekt “Kuchnia kompetencji”

Projekt “Through culinary heritage to key competences”

Projekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” zwany także “KUCHNIĄ KOMPETENCJI” to międzynarodowy innowacyjny projekt partnerstw strategicznych, realizowany przez  instytucje eksperckie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby z Polski (Lider projektu), KIKO Educational Solutions from Poland, Suupohja Kehittamisyhdistys ry z Finlandii, Razvojna Agencija Kozajnsko ze Słowenii, Charakis Research & Consulting z Cypru. Projekt jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Cuheko Logos 150

Głównym cele projektu

to stworzenie innowacyjnych kursów rozwijających kompetencje trenerów/ edukatorów osób dorosłych w zakresie szkoleń z kompetencji kluczowych, w tym: umiejętności rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczości, umiejętności społecznych dla osób dorosłych z niskim poziomem tych kompetencji, w tym ICT , poprzez dziedzictwo kulinarne i kulturowe.

Projekt jest realizowany od 01.10.2018 do 30.11.2021r.

Innowacyjność projektu

polega na zastosowaniu europejskiego dziedzictwa kulinarnego w celu zintegrowania nauczania kluczowych kompetencji dorosłych w takim jednym podejściu.

Tradycyjna edukacja dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji stanowi wyzwanie dla trenerów i edukatorów. Osoby dorosłe z niskim poziomem określonych kompetencji kluczowych mają trudności ze zrozumieniem podstaw kompetencji cyfrowych, mają problemy z umiejętnością rozumienia i tworzenia informacji oraz problemy z kompetencjami społecznymi. Edukacja na temat przedsiębiorczości dla dorosłych o niskich kompetencjach w tym temacie, jest zwykle dostępna dla  uczestników w formie (z reguły trudnego dla nich) szkolenia poświęconego m.in.: rachunkowości, aspektom finansowym, rachunkowości, a udział w takich szkoleniach nie daje z reguły dobrych i trwałych wyników edukacyjnych. Projekt pozwoli stworzenie uporządkowanego  i dobrze przygotowanego metodologicznie kształcenia / szkolenia łączącego dziedzictwo kulinarne (które jestbanner-kitchen-of-skills-kiko-educational solutions częścią dziedzictwa kulturowego) uczącego kluczowych kompetencji dorosłych słuchaczy w tym samym kursie.

Kurs, edukacja łącząca dziedzictwo kulinarne i uczenie się kluczowych kompetencji umożliwi edukatorom i trenerom uczenie osób dorosłych z deficytami w obszarze ww. kompetencji kluczowych, w sposób bardziej zrozumiały dla słuchaczy, z lepszymi długoterminowymi i bardziej skutecznymi wynikami. Dziedzictwo kulinarne jest tematem, który jest znany, bardziej przyjazny  osobom dorosłym, a zastosowanie tego podejścia pozwoli przezwyciężyć mentalne bariery słuchaczy, lęki, uczynić proces edukacyjny przyjemniejszym, skuteczniejszym i lepiej wdrażanym przez szkoleniowców dla dorosłych uczestników.

Główną grupą docelową projektu są trenerzy / edukatorzy osób dorosłych z brakami w niektórych kluczowych kompetencjach. Z projektu skorzystają także dorośli z niskimi umiejętnościami i kompetencjami, którzy będą beneficjentami końcowymi – słuchaczami szkoleń prowadzonych przez edukatorów w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji z wykorzystaniem podejścia do kultury i dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizacji projektu opracowane zostaną kursy – programy nauczania i jego metodologie dla trenerów osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje i kształcących się w zakresie uczenia  dorosłych w obszarze kluczowych kompetencji poprzez dziedzictwo kulinarne i kulturowe. Opracowanie programu nauczania będzie poprzedzone międzynarodową analizą porównawczą i badaniami potrzeb edukacyjnych edukatorów/ trenerów osób dorosłych w zakresie nauczania kluczowych kompetencji dorosłych. Na podstawie badań program i metodologia zostaną opracowane i zastosowane w postaci dostępnych modułów e-learningowych dedykowanych dla osób kształcących dorosłych oraz Internetowej platformy edukacyjnej.

Partnerstwo zostało utworzone pomiędzy organizacjami, które są ekspertami w dziedzinie edukacji dorosłych, rozwoju lokalnego, komunikacji, szkoleń, integracji społecznej, współpracy międzynarodowej oraz technologii informatycznych mających międzynarodowe zastosowanie.

Zapraszam do współpracy!

Artykuły – kompetencje kluczowe:

> Kompetencje kluczowe   kompetencje-kluczowe-kiko-educational-solutions

> Przedsiębiorczość 

> Kompetencje cyfrowe

Platforma kursów on-line KUCHNI UMIEJĘTNOŚCI:

kitchen of skills

https://course.kitchenofskills.eu/

 

 

 

 

Strona projektu (Project’s website) -> https://www.kitchenofskills.eu 

Publikacje i rezultaty projektu:

digital_kuchnia kompetencji

 

 

Sylabus kursu Kompetencje cyfrowe

 

 

 

MIędzykulturowe _kuchnia kompetencji

 

Sylabus kursu Kompetencje Międzykulturowe

 

 

 

 

entrepreneurship_kuchnia kompetencji

 

Sylabus kursu Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości

 

 

 

 

osobiste społeczne_kuchnia kompetencji

 

Sylabus kursu Kompetencje osobiste, społeczne i uczenia się

 

 

 

 

Literacy_kuchnia kompetencji

 

Sylabus Kursu Kompetencje z zakresu tworzenia i rozumienia informacji (ang. Literacy)

 

 

 

 

Report_educational_needs-CUHEKO

 

 

 

A comparative international analysis of educational needs of adult educators  in key competences in selected European countries

 

 

 

 

 

 

Evaluation process report_CUHEKO

 

 

ON-LINE TEACHING PROCESS EVALUATION. The working document developed in frame of the CUHEKO Project “Through culinary heritage to key competences”

 

 

 

 

 

 

Wybrane działania projektowe: 

> Wydarzenia upowszechniające- Piknik Kompetencji  team _rawpixel_2

> Międzynarodowe spotkanie projektowe w Chrostowej 

> Badanie ankietowe edukatorów, trenerów osób dorosłych 

> Międzynarodowe spotkanie projektowe w Limassol

> Międzynarodowe spotkanie projektowe w Warszawie 

 

 

Cuheko Logos 150

ENGLISH 

The project “Through culinary heritage to key competences” called also “kitchen of skills” is international strategic partnership project established among expert organisations and institutions: Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania Dolina Raby from Poland (leader of the project), KIKO Educational Solutions from Poland, Suupohja Kehittamisyhdistys ry  from Finland, Razvojna Agencija Kozajnsko from Slovenia, Charakis Research & Consulting from Cyprus. The project is co-financed from ERASMUS+ Program of European Union.

The main goal of the project is to develop innovative training extending and developing adults’ educators’ competences in the effective teaching of key competences, including: literacy, digital skills, entrepreneurship, social skills to low-skilled or low-qualified adults, including ICT, through usage of culinary& cultural heritage.

The innovation of the project consists on usage of the European culinary heritage in order to integrate teaching of key competences of adults through this approach.

The education combining culinary heritage and key competences learning would allow Educators to teach the low-skilled adults in more understandable for listeners way with better long-term and more effective results. The culinary heritage is the subject that is more familiar to all  adults and usage of this approach will allow to overcome listeners’ mental barriers, fears, make the educational process more pleasant, efficient and better implemented by educators to adult participants.key-competences-kiko-educational-solutions_2

The main target group of the project are trainers/ educators of adults with deficiencies in some key competences. From the project will also benefit adults with shortage of  competences, who will be the final beneficiaries – listeners of the training performed by educators in the field of key competences development through usage of culinary&cultural heritage approach.

In the project realization the curriculum/ training and its methodology for adults educators  in teaching adults of key competences through culinary&cultural heritage will be developed. The curriculum development will be preceded by the international comparative analysis and research of educational needs of adults’ educators in terms of teaching the key competences  of adults. On the basis of the research the curriculum and methodology will be developed and applied in the form of accessible e-learning modules dedicated for adults educators.

The partnership is established among organisations that are experts in the field of adult education, communication, trainings, local development, social inclusion, with experienced and background in terms of the specific type of activities foreseen in this project, thanks to which the partnership can be efficiently implemented.

Cuheko Logos 150

 

ERSAMUS miniProjekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych ”  jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.