e-comvet baner FB

Projekt e-COMVET

Projekt e-comvet “Developing advanced communication competences among veterinary doctors” 

Projekt “Doskonalenie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii” to międzynarodowy projekt Partnerstw Strategicznych realizowany przez doświadczone instytucje eksperckie: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Projekt jest współfinansowany  z Programu ERASMUS + Unii Europejskiej. W projekt są zaangażowani partnerzy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje i eksperci z dużym doświadczeniem w zakresie profesjonalnych  szkoleń, edukacji cyfrowej, eksperci w zakresie metodologii uczenia dorosłych i profesjonalistów, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie rezultatów edukacyjnych o wysokiej wartości międzynarodowej.

logotypy ecomvet_png

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii w zakresie doskonalenia zaawansowanej komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy. Odpowiada na potrzebę rozwoju kluczowych, osobistych i społecznych kompetencji niezbędnych do rozwoju i doskonalenia zawodowego tej grupy profesjonalistów.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych szkoleń, kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji interpersonalnej dla lekarzy weterynarii, wzmacniających i poprawiających kluczowe kompetencje społeczne i osobiste niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem e-learningu i nowoczesnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych..

Grupą docelową projektu są aktywni zawodowo lekarze weterynarii. Według definicji UE i OCED lekarz weterynarii to osoba, które ukończyła studia w dziedzinie medycyny weterynaryjnej na poziomie uniwersyteckim (potwierdzone odpowiednim dyplomem ukończenia studiów wyższych) i która ma uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Sytuacja na rynku pracy w większości krajów UE zmienia się dynamicznie, a lekarze weterynarii stanęli przed wyzwaniem zmiany postaw klientów i ich coraz bardziej wymagającym podejściem. Weterynaria jest uważana, puppy-skeeze_pixabayzgodnie z badaniami, za jeden z najbardziej stresujących zawodów o wysokim poziomie wypalenia zawodowego. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i związane z tym asertywnością, zarządzanie zespołem, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii. Wzmocnienie tych kluczowych kompetencji jest niezbędne dla lekarzy weterynarii w długoterminowym wykonywaniu zawodu. Ma też kluczowe znaczenie dla lekarzy w utrzymaniu ciągłości zatrudnienia, rozwoju osobistego i społecznego. Wypalenie zawodowe w zawodzie lekarza wynika głównie z przeciążenia pracą, braku asertywności, niewystarczających kompetencji w komunikacji z klientem weterynaryjnym, braku umiejętności zarządzania czasem i braku umiejętności pracy w zespole weterynaryjnym.

Na podstawie międzynarodowych badań potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii przeprowadzonych w ramach Projektu COMVET współfinansowanego ze środków Programu ERASMUS+ UE, realizowanego przez partnerstwo strategiczne KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting i Synolic potwierdzono, że ponad 81% lekarzy weterynarii w różnych krajach europejskich chce być przeszkolony w zakresie komunikacji. Lekarze weterynarii postrzegają podnoszenie  kluczowych kompetencji w obszarze komunikacji osobistej jako kluczowe dla ich rozwoju zawodowego. Odpowiednie badania europejskie potwierdziły również, że lekarze weterynarii są zainteresowani edukacją zarówno w formie warsztatów, jak i e-learningu. Projekt odpowiada na te potrzeby i zapewni innowacyjne wyniki. Opracowane kursy będą komplementarne do programu edukacji prowadzonej przez uczelnie wyższe i wydziały medycyny weterynaryjnej.

W ramach projektu zostaną opracowane nowe cyfrowe kursy, materiały i narzędzia dla kluczowych kompetencji w obszarze komunikacji dla lekarzy weterynarii. Projekt dostarczy innowacyjne cyfrowe narzędzia edukacyjne, jak też pozwoli na efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniu tej grupy specjalistów. W realizację projektu  są zaangażowani partnerzy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje i eksperci z dużym doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania profesjonalnych  szkoleń, edukacji cyfrowej, psychologii, zarządzania HR, eksperci w zakresie metodologii uczenia dorosłych i profesjonalistów, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie rezultatów edukacyjnych o wysokiej wartości międzynarodowej.

Więcej o projekcie: www.comvet.eu

baner_ecomvet

The e-comvet project “Developing advanced communication competences among veterinary doctors”  

The project is realised in frame of the International Strategic Partnership Project co-financed by the European Union ERASMUS+ Programme. Project is implemented by organisations: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Thanks to involvement of experienced partners from various European Union Member States, organisations and experts with wide experience in trainings development, digital education, experts in the methodology of learning adults and professionals it is possible to create and implement the educational outcomes of a high value.

The Project is a response to expressed needs of professional vocationally active group of veterinary medical doctors in the field of advance interpersonal communication, meeting their needs in the key, personal and social, competences development.

The main target of the project is to create innovative courses for veterinary doctors in the subject of advance interpersonal communication, improving their key social and personal competences necessary at their work and professional performance with the usage of e-learning and modern digital learning tools.

The project’s target group are professionally active veterinary doctors. According to the EU and OCED Practicing veterinary doctor (abbreviation: vet) is a persons who have completed studies in veterinary medicine at University level (granted by an adequate diploma) and who is licensed to practice. The situation on the market in the most of EU countries is dynamically changing and veterinarians face problem of changing attitude of their clients and more demanding approach. Veterinary is considered, in accordance to researches, as one of the most stressful professions with high level of treat of burn-out. Personal and social skills, such like stress management, time-management and connected to that assertiveness, team management, are crucial in avoiding professional burn-out in veterinary profession. Those key competences are vital for veterinarians in job performance and maintaining of their employability, social and personal development. Burn-out in that medical profession is mostly outcome of work overload, lack of assertiveness, not sufficient competences in the  communication with veterinary client, absence of time-management abilities and lack skills of veterinary team work.

Basing on the international research on educational needs of veterinary doctors carried out in the ERASMUS+ Project realised by the Strategic Partnership of KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic it was confirmed that over 81 % of veterinary doctors in various European countries want to be trained in the communication. Veterinary doctors perceive the necessity of increasing of key personal communication competences as crucial for their professional development. The COMVET European research confirmed that veterinary doctors are interested in education, both in the form of workshops and in a form of e-learning. The project answers to those needs and will deliver innovative results that will be used by veterinary doctors in their job performance and preventing professional burn-out. Developed courses will be complementary to the educational programs delivered by veterinary medicine faculties or the university education.

In the project new digital courses, materials and tools in the key communication competences for veterinary doctors are being developed. The project delivers innovative digital educational tools. The project supports the effective use of digital technologies in training of veterinary doctors. The project is realised in frame of the International Strategic Partnership Project co-financed by the European Union ERASMUS+ Programme. Project is implemented by organisation: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Thanks to involvement of experienced partners from various European Union Member States, organisations and experts with wide experience in trainings development, digital education, experts in the methodology of learning adults and professionals it is possible to create and implement the educational outcomes of a high value.

Project’s website: www.comvet.eu

logotypy ecomvet_png

logotype description