comvet3_
17 listopada 2017

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu COMVET

W dniach 13-14 listopada 2017 r. Odbyło się pierwsze transnarodowe spotkanie międzynarodowego projektu edukacyjnego “Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii”, którego Liderem jest KIKO Educational Solutions.

Spotkanie zorganizowane przez Charakis Research & Consulting Ltd. odbyło się w ramach projektu COMVET “Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS +. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 r. i jest  międzynarodowym projektem Partnerstwa Strategicznego realizowanego przez: KIKO Educational Solutions (koordynator projektu), Synolic z Grecji oraz Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru.   

Głównym celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego wraz z metodologią skierowanego specjalnie dla lekarzy weterynarii w temacie komunikacji interpersonalnejcomvet3_ z klientem – właścicielem zwierzęcia (pacjenta). Odbiorcami projektu są profesjonalni lekarze weterynarii. Jest to bardzo wyspecjalizowana grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów muszą radzić sobie z różnymi specyficznymi sytuacjami w życiu zawodowym. Coraz częściej lekarze weterynarii stają przed problemem zmiany nastawienia swoich klientów, ich potrzeb oraz coraz bardziej wymagającego i czasami zaskakującego podejścia opiekunów zwierząt. Może to stanowić barierę jak i przysparzać  stresów w pracy. Komunikacja z klientem (właścicielem zwierzęcia) jest bardzo specyficznym rodzajem kontaktu. Obejmuje umiejętności osobistej komunikacji, wymaga pewnego poziomu empatii, ale także wiedzy, jak prowadzić rozmowę z klientem, tak by otrzymać niezbędne informacje, aby skutecznie diagnozować problem, komunikować się podczas leczenia zwierzęcia-pacjenta, a także zachęcać opiekuna zwierzaka do kontynuowania leczenia i zakończenia całego procesu medycznego z sukcesem dla pacjenta.

Opracowanie głównego celu projektu – programu szkoleniowego i metodologii będzie poprzedzone profesjonalną międzynarodową analizą porównawczą systemów edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem pacjenta- zwierzęcia oraz kompleksową międzynarodową analizą potrzeb lekarzy weterynarii w obszarze komunikacji z opiekunem zwierzęcia. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez różnorodne działania projektowe, międzynarodową wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie skutecznych i innowacyjnych metod edukacyjnych i szkoleniowych oraz doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią tej międzynarodowej inicjatywy !

Więcej informacji już wkrótce :)

comvet_logos_png

From 13 to 14 November 2017, the first transnational meeting of the international educational project “Developing communication skills among veterinarians”.

A meeting was organized by Charakis Research & Consulting Ltd was held under the COMVET project “Developing communication competence among veterinarians” co-financed by the European Union under the ERASMUS + Program. The project started in October 2017 and is an international Strategic Partnership project implemented by KIKO Educational Solutions (the project coordinator), Synolic from Greece and Charakis Research & Consulting Ltd from Cyprus.

The main goal of the project is to create a training program with a methodology specifically targeted at veterinary doctors in the subject of interpersonal communication with the client – the owner of the animal (patient). The recipients of the project’s outcomes are professional veterinarians. It is a very specialized group of professionals who after completing their studies have to deal with various specific situations in their professional life. comvet2Veterinary doctors are increasingly faced with the problem of changing the attitude of their clients, their needs and the increasingly demanding and sometimes surprising approach of animal caregivers. It can be a barrier as well as stress at work. Communication with the client (the owner of the animal) is a very specific type of contact. It includes the skills of personal communication, requires a certain level of empathy, but also knowledge of how to conduct a conversation with the client, so that you get the necessary information to effectively diagnose the problem, communicate during treatment of the patient-animal, and encourage the pet’s caregiver to continue treatment and end the whole medical process successfully for the patient.

The development of the main objective of the project – the training program and methodology will be preceded by a professional international comparative analysis of veterinary education systems in the area of ​​communication with the patient’s owner and a comprehensive international analysis of veterinary doctors’ needs in the area of ​​communication with the animal’s caretaker. The objectives of the project will be achieved through a variety of project activities, international exchange of knowledge, experience and good practices in the field of effective and innovative education and training methods, and improvement of communication skills.

We are happy that we are part of this international initiative!

More information coming soon :)

 

erasmus_comvet_png