Coaching

Prezentujemy informacje dotyczące prowadzonego przez nas coachingu

Przychodzi Klient do Coacha i z reguły na początku pada pytanie: Czym jest coaching?

Słowo coaching pochodzi od angielskiego słowa ”coach”- trenować, szkolić. Nie oznacza jednak wprost klasycznego szkolenia, a raczej interaktywny proces, w którym bierze udział osoba uczestnicząca w coachingu, zwana Klientem.

Czym jest coaching?

Coaching to forma pracy rozwojowej skupiona na celu klienta (tj. osoby uczestniczącej w coachingu), podczas której wspiera go coach. Międzynarodowe organizacje zrzeszające coachów proponują konkretne definicje coachingu: Wg definicji ICF (International Coach Federation):
„Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania”.
W ujęciu ICC (International Coaching Community) coaching jest „procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient”, a „głównym celem tego procesu jest wzmacnianie Klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (w oparciu o własne wnioski i zasoby)”.
Coaching bywa mylony z innymi formami pracy. Dlatego należy podkreślić, że Terapia, mentoring i doradztwo są odrębnymi formami wsparcia.
Profesjonalny coach dba o to, żeby współpraca z klientem przebiegała w formie coachingu.

Kiedy na coaching

Zapraszamy (szczególnie) na coaching gdy:
• Kiedy chcesz osiągnąć cel, coś ważnego dla Ciebie, a masz z tym trudność lub wydaje Ci się to trudno osiągalne;
• W sytuacji zmiany zawodowej, życiowej, która dzieje się lub którą planujesz;
• W przypadku gdy w krótkim (ograniczonym) czasie chcesz osiągnąć założone cele (np.: rozwoju Twojej firmy, rozwoju ścieżki zawodowej, łączenia życia prywatnego z zawodowym);
• Kiedy masz trudność z precyzyjnym określeniem celu - tego co chcesz osiągnąć. Albo czujesz że coś Ci przeszkadza, a nie wiesz jak przejść do działania by to zmienić; Kiedy czujesz, że nie masz wystarczającej wiedzy, umiejętności do osiągnięcia celu;
• W sytuacji gdy zauważysz, że mimo chęci zdobycia celu masz trudność z jego osiągnięciem;
• Gdy potrzebujesz podjąć decyzję, a nie masz wystarczająco jasnej oceny sytuacji;
• W sytuacji gdy chcesz ocenić swoje słabe i mocne strony i sprawdzić jak możesz je rozwijać;
• W nowej sytuacji gdy potrzebujesz jasnej oceny, szerszego obrazu;
• Gdy zdajesz sobie sprawę z braku równowagi między życiem prywatnym i zawodowym;
• Gdy chcesz lepiej, samodzielnie, kierować/ zarządzać swoją karierą, życiem lub Twoją firmą.
• Kiedy chcesz lepiej zarządzać firmą, lepiej zarządzać ludźmi i lepiej pozytywnie radzić sobie z, nieuniknionym w procesach grupowych i rozwojowych, konfliktem.
• Kiedy planujesz zmiany w Twojej firmie, organizacji lub mierzysz się z niezadowalającymi Ciebie efektami już wprowadzonych zmian.

Korzyści - co możesz zyskać dzięki coachingowi

Co możesz zyskać dzięki coachingowi
Udział w procesie coachingowym przynosi korzyści w różnych obszarach życia osobistego i zawodowego, a poznane i wypracowane podczas niego sposoby realizacji zadań i rozwiązywania problemów z powodzeniem mogą być wykorzystywane w przyszłości.

Profesjonalnie przeprowadzony coaching może pomóc Tobie między innymi:
- osiągnąć ważny osobiście cel;
- zmienić nastawienie do problematycznej kwestii;
- podjąć ważną lub trudną decyzję;
- znaleźć swoje mocne strony i odkryć w sobie potencjał;
- przeanalizować możliwości i znaleźć rozwiązania w trudnej sytuacji;
- szybciej i sprawniej zrealizować trudne zadanie;
- odnaleźć się w nowej roli życiowej lub zawodowej;
- zrealizować coś ważnego, co ciągle jest odkładane na później;
- wypracować zadowalający work-life balance;
- doświadczać więcej pozytywnych emocji;
- nauczyć się skutecznie stawiać i realizować cele;
- zyskać orientację i opanowanie w nowej sytuacji.

Jak widać, udział w profesjonalnie przeprowadzonym coachingu może zaowocować licznymi korzyściami, które przekładają się nie tylko na osiągnięcie jednego celu, lecz także na większą skuteczność Twoich działań w przyszłości.

Klient, coach i relacja coachingowa

Klient (zwany też z ang. coachee) to osoba, która bierze udział coachingu, a więc przy wsparciu coacha inicjuje działania mające wspomóc ją w osiągnięciu postawionego sobie celu. W trakcie swojego procesu coachingowego to Ty jesteś klientem.

Coach w trakcie współpracy z klientem dba o ramy organizacyjne spotkań, dobry kontakt z klientem, wspiera go w realizacji jego zamierzeń oraz proponuje mu różnorodne formy pracy w sposób zindywidualizowany i elastyczny.

Relacja coacha z klientem jest partnerska i opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz zrozumieniu. Klient i coach wspólnie ustalają cel, formy pracy i oczekiwane efekty.

Spotkania w ramach procesu coachingowego

Ile spotkań (sesji) obejmuje proces coaching?
Każdy coaching to proces rozłożony w czasie, w ramach którego odbywają się regularne spotkania. W zależności od celu pracy coaching może zająć minimalnie 1 sesję, a maksymalnie 12 sesji.
Coaching interwencyjny skupiony na konkretnym zadaniu może zająć tylko 1 sesję, nieco dłuższe zadaniowe cele wymagają zwykle od 3 do 6 sesji, a coaching o charakterze rozwojowym może trwać do 10-12 sesji. Przeciętny czas trwania coachingu to 5-7 sesji o częstotliwości co dwa tygodnie.
Na pierwszym spotkaniu razem z coachem będziesz mógł ocenić, ilu sesji potrzebujesz w związku ze swoim tematem pracy.

Pierwsze spotkanie z coachem
Pierwsze spotkanie klienta z coachem nie jest klasyczną sesją coachingową. Jest u nas formą godzinnej rozmowy na temat coachingu i przyszłej współpracy. To pierwsze spotkanie z coachem w naszej firmie jest bezpłatne. W trakcie takiego spotkania wstępnego osoba zainteresowana może poznać coacha i jego sposoby pracy, a także przedstawić swoje oczekiwania i ustalić warunki współpracy oraz harmonogram przyszłych sesji.
Zastanawiasz się nad coachingiem, ale nie jest dla Ciebie jasne, jak wygląda ta forma pracy?
Podczas tego spotkania dostaniesz proste, praktyczne odpowiedzi na swoje pytania.

Chcesz spróbować coachingu, ale nie wiesz, czy taki proces to odpowiedni wybór do zadania, jakie chcesz zrealizować, albo problemu, jaki chcesz rozwiązać?
Na pierwszym spotkaniu przedstawisz swoją sytuację i swoje oczekiwania, a coach opowie Ci, co i w jaki sposób jest możliwe do zrealizowania oraz ile to może trwać.

A może wiesz już, że coaching jest dla Ciebie, ale trudno Ci wybrać odpowiedniego coacha?
To też ważny element pierwszej rozmowy, na podstawie wrażeń z bezpośredniego kontaktu łatwiej i bardziej świadomie zdecydujesz, czy chcesz współpracować właśnie z tą osobą.

Sesje coachingowe
Podczas pierwszej sesji przeanalizujesz temat, z którym przychodzisz, i przekujesz go w mierzalny i terminowy cel wraz ze wskaźnikami jego osiągnięcia. Praca nad złożonym celem może też zająć więcej niż jedną sesję. Zdarzają się też przypadki, w których kluczową kwestią jest właśnie szczegółowe i efektywne sformułowanie celu, po czym coaching się kończy, bo klient nie potrzebuje już wsparcia coacha.
Najczęściej po ustaleniu celu podczas następnych sesji będziesz mógł monitorować swoje postępy, wzmacniać skuteczność wypracowanych sposobów, pokonywać trudności, jakie pojawiają się na bieżąco czy dostosowywać rozwiązania tak, by były bardziej dopasowane do Ciebie i Twoich potrzeb albo po prostu przyjemniejsze dla Ciebie. Ostatnia sesja kończy proces współpracy nad daną kwestią i służy podsumowaniu efektów pracy oraz wzmocnieniu nabytych umiejętności.

Coach może proponować Ci też dodatkowe zadania lub ćwiczenia do samodzielnego wykonania pomiędzy regularnymi sesjami. Zawsze to Ty decydujesz, czy i kiedy chcesz podjąć takie zadanie. Dzięki dodatkowym ćwiczeniom będziesz mógł wykorzystać czas coachingu jeszcze bardziej efektywnie oraz przyspieszyć i usprawnić osiągnięcie swojego głównego celu.

Rodzaje coachingu

Można wyróżnić kilka rodzajów coachingu, na przykład ze względu na planowane do osiągnięcia cele.

COACHING RODZAJE:

• Biznes coaching jest szczególnie cenny dla osoby, która:
- chce dobrze sformułować swój/swoje cele zawodowe dla siebie i /lub swojej organizacji/ firmy
- ma kłopot z osiąganiem celów profesjonalnych/ firmowych lub z ich dobrym określeniem i chce to poprawić/ zmienić,
- chce pracować nad swoją motywacją
- chce/planuje zmianę ścieżki kariery,
- chce poprawić swoją komunikację w zespole i/lub zarządzanie zespołem,
- awansowała na wyższe stanowisko i chce dobrze podjąć się nowych zobowiązań i nowej roli w pracy,
- planuje zmiany/ lub chciałaby wprowadzić zmianę w swojej firmie,
- chce lepiej wprowadzać innowacje, zmiany, nowych pracowników w/do swojej firmy,
- chce założyć nową firmę, organizację,
chce zmienić strukturę swojej firmy,
planuje wprowadzić nowe produkty/ usługi na rynek i sprawdzić jak może przygotować do tego firmę oraz siebie
- chce lepiej łączyć życie zawodowe z życiem prywatnym,
- chce poprawić komunikację, relacje w pracy

• Coaching kariery, który może być szczególnie interesujący dla osoby, która:
- planującej swoją ścieżkę zawodową,
- pragnącej dokonać zmiany w życiu zawodowym,
- zmieniającej ścieżkę kariery,
- chcącej zmienić miejsce pracy,
- rozważającej odejście z dużej instytucji,
- która chce zapobiegać wypaleniu zawodowemu,
- poszukującej pracy w nowych dla siebie obszarach

• Coaching osobisty (Life – Coaching), który może być szczególnie użyteczny dla osoby:
- poszukującej wizji w życiu,
- znajdującej się w nowej/nowych rolach życiowych
- chcącej przyjrzeć się planom życiowym,
- pragnącej lepszej samo-organizacji,
- chcącej zadbać o zdrowie, urodę,
- chcącej zadbać o siebie,
- chcącej pobudzić lub rozwinąć kreatywność,
- pragnącej uzyskania specyficznych umiejętności potrzebnych do osiągania celów życiowych,
- poszukującej wsparcia w nowych sytuacjach życiowych, „kryzysie wieku średniego”.

Wartości i założenia Polskiej Izby Coachingu

W coachingu kierujemy się wartościami i założeniami Polskiej Izby Coachingu, zgodnie z którą:
• Coaching bazuje na posiadanej przez klienta postawie, wiedzy i umiejętnościach, a jednym z istotnych celów coachingu jest uwolnienie i rozwinięcie potencjału kompetencji klienta.

• Klient jest traktowany integralnie i całościowo, z poszanowaniem i uwzględnieniem wszystkich istotnych dla niego wartości i obszarów funkcjonowania.

• Klient jest osobą posiadającą wystarczające zasoby, możliwości i zdolności do samodzielnego podejmowania i realizowania wyzwań, znajdowania rozwiązań swoich problemów oraz wybierania sposobów działania. Coaching nie jest „naprawianiem” klienta na jakimkolwiek poziomie jego funkcjonowania. Natomiast służy usprawnieniu jego myślenia i działania zgodnie z potrzebami i celami zgłoszonymi w procesie coachingu.

• Relacja coachingowa jest zbudowana na zaufaniu, poszukiwaniu i otwieraniu się na informację zwrotną oraz umiejętności bycia skoncentrowanym i uważnym, tak ze strony coacha jak i klienta.

• Coaching jest oparty na relacji - równorzędnej między coachem a klientem i na zaangażowaniu obydwu stron.

• Coach odpowiada za swoje zaangażowanie w relację z klientem oraz za stworzenie mu bezpiecznych warunków do odkrywania, kreowania i eksperymentowania. Coach odpowiada ponadto za własny rozwój i poziom swoich umiejętności oraz za rzetelność metodologiczną procesu coachingu, do którego zaprasza klienta.

• Coaching łączy proces poszerzania świadomości klienta ze stymulowaniem go do przyjmowania odpowiedzialności i planowania konkretnych działań. Coach inspiruje klienta do konkretnych działań m.in. poprzez zachęcanie go do podejmowania decyzji, zobowiązań, tworzenia planów, realizowania zadań przynoszących zmianę na lepsze.

• Coach pracuje m.in. poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się własnymi obserwacjami i wiedzą, a także poprzez wzmacnianie klienta – podkreślanie jego możliwości i zalet oraz poprzez docenianie jego sukcesów.

• Coach proponuje klientowi ogólną strategię i strukturę pracy w procesie coachingu, a następnie towarzyszy klientowi w jego procesie zmiany modyfikując tę strategię i strukturę stosownie do jego potrzeb.

• Coach w swojej pracy kieruje się etyką zawodową, której filarem jest zasada poufności. W przypadku programów sponsorowanych przez organizacje coach może informować sponsora- zleceniodawcę jedynie ogólnie o przebiegu procesu, bez wtajemniczania go w treść sesji, chyba, że sam klient je ujawni.

• Relacja coachingowa jest przedmiotem obustronnej woli i zgody. Klient powinien mieć możliwość odmówienia współpracy z konkretnym coachem. Również coach może odmówić pracy z klientem, jeśli to jest sprzeczne z wyznawanymi przez niego wartościami, bądź w sytuacji gdy klient zamierza zrealizować cel niezgodny z interesem sponsora, z prawem czy powszechnie uznanymi normami społecznymi.

Żródło: http://www.izbacoachingu.com

Co daje wybór coacha certyfikowanego w podejściu Multi-Level Coaching

MLC (ang. Multi-Level Coaching) to metoda coachingowa wypracowana dzięki unikalnemu połączeniu doświadczenia biznesowego, psychologii społecznej i poznawczej, dynamiki pracy z grupami, programowania neurolingwistycznego i teorii systemów. MLC wykorzystuje praktyczne rozwiązania płynące z tych podejść, dzięki czemu odpowiada na różnorodne potrzeby klientów w życiu osobistym i zawodowym.
Metodologia MLC jest zgodna ze standardami International Coach Federation (ICF) i akredytowana przez Izbę Coachingu.

Co w praktyce oznacza akredytacja Izby Coachingu?
Zapewnia ona klientom korzystającym z usług coacha MLC jakość, profesjonalizm i kompetencje zawodowe potwierdzone przez instytucję wiodącą w zapewnianiu standardów coachingu w Polsce.
Co daje coachowi metoda MLC?
Można ją porównać do specjalistycznego sprzętu.
To tak jakby osobę poszukującą w glebie żelaza wyposażyć w wykrywacz metalu albo lekarza diagnozującego uszkodzenie stawu w USG. Oczywiście w pierwszym i drugim przypadku dobrzy eksperci są w stanie znaleźć w końcu żelazo albo poprawnie zdiagnozować staw. Ile jednak zajmie im to czasu? Na ile dokładnie to zrobią? Jakie jest prawdopodobieństwo, że lekarz się nie pomyli i nie zastosuje nieadekwatnego leczenia?
Coach wyposażony w metodę MLC może sprawnie i szybko zlokalizować dokładne miejsce znajdującego się w glebie żelaza. Jest też w stanie zobaczyć, że staw w rzeczywistości jest sprawny, a ból powoduje zbyt mała ilość mazi stawowej. Albo że ulgę może dać od razu stabilizator, a intensywna rehabilitacja pozwoli opanować niestabilność w ciągu dwóch miesięcy.
W praktyce wygląda to tak, że klient przychodzi z ogólnym obrazem swojej sytuacji, problemu czy celu, a rozwiązanie często jest głęboko ukryte w glebie na rozdrożu różnych możliwości. By klient nie musiał przekopywać wszystkich dróg, coach sprawdza, w którym kierunku warto najpierw pójść.
Przykładowo klient może przyjść z potrzebą: „Chcę być systematyczny”. Gdyby coach od razu zaczął pracować z tym klientem nad tak określonym zadaniem, to mogłoby to nie przynieść pożądanych efektów. Dlaczego? Bo ten klient w rzeczywistości uważał, że „powinien być systematyczny i zorganizowany”, a tak naprawdę chciał być „elastyczny” (bo jest to dla niego ważne i taką czuje się osobą), a przy tym „terminowy w pracy” (bo szef tego od niego oczekuje). Gdy klient myślał o przymusie bycia systematycznym, złościło go to i coraz mniej chętnie realizował zadania terminowo.Właściwym celem okazało się więc znalezienie rozwiązania, w którym klient czuje się sobą, a jednocześnie sprawnie realizuje priorytety w pracy. Zmiana podejścia wpłynęła na lepsze samopoczucie klienta i wypracowanie sobie przez niego indywidualnych sposobów pracy.
Klient nie potrzebował protezy stawu, potrzebował jedynie dopasowanego treningu, dzięki któremu teraz porusza się znacznie szybciej i łatwiej.

Zainteresowana/y coachingiem dla siebie lub Twojej organizacji?

Zaufali nam