COMDENT

O projekcie kilka słów

COMDENT "Developing communication competences among medical doctors with specialization in dentistry" realizowany był w Partnerstwie Strategicznym KIKO Educational Solutions z liderami edukacji dorosłych: ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji oraz Mind Master z Rumunii

W projekcie zostały zbadane potrzeby edukacyjne, przeanalizowano systemy edukacyjne. Wynikiem projektu jest program szkoleniowy dla lekarzy dentystów z zakresu komunikacji interpersonalnej z pacjentem, w szczególności z pacjentem z lękiem przed interwencją medyczną.

Cel projektu

Głównym celem projektu było opracowanie programu szkoleniowego oraz metodologii jego stosowania w obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi.

W projekcie zbadano potrzeby edukacyjne grypy docelowej lekarzy dentystów, przeanalizowano systemy edukacyjne, zebrano dobre praktyki i doświadczenia europejskie w dziedzinie efektywnych i innowacyjnych metod szkoleniowych/treningowych doskonalących umiejętności komunikacyjne lekarzy dentystów w pracy z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną). 

Innowacyjność projektu

COMDENT to międzynarodowy projekt Partnerstw Strategicznych realizowany przez: KIKO Educational Solutions z liderami edukacji dorosłych: ÖTZ-NLP & NLPt z Austrii, Synolic z Grecji oraz Mind Master z Rumunii

Cel ten został osiągnięty poprzez  udział w szkoleniach oraz transnarodowe spotkania projektowe z międzynarodowymi partnerami służące m.in.: wymianie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie efektywnych i innowacyjnych metod szkoleniowych/treningowych doskonalących umiejętności komunikacyjne lekarzy dentystów w pracy z pacjentami (ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną). 

 

Grupa docelowa projektu

Grupą odbiorców projektu są aktywni zawodowo lekarze dentyści.

Lekarze stomatolodzy to grupa profesjonalistów, którzy po ukończeniu studiów mierzą się z różnymi specyficznymi sytuacjami na rynku usług medycznych, stomatologicznych. 

Sytuacja na rynku europejskim uległa zmianie w ostatnich latach, w efekcie czego lekarze dentyści stoją przed wyzwaniem zmiany podejścia pacjentów oraz ich potrzeb i coraz większych wymagań. Może stanowić to poważną barierę na polu zawodowym.

Komunikacja z pacjentem medycznym jest specyficznym rodzajem kontaktu. Angażuje ona osobiste zdolności komunikacyjne, wymaga dość wysokiego poziomu empatii, a także wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia.

Istotne jest także by lekarz wiedział jak zbudować relację oparta na zaufaniu, jak zachęcić pacjenta do kontynuacji procesu leczenia aż do zakończenia całej procedury medycznej. Tak by uniknąć niepotrzebnych przerw lub przerwania całego leczenia przez pacjenta. Jak również by pacjent był zadowolony z przebiegu leczenia, a lekarz również usatysfakcjonowany (zarówno zawodowo- medycznie, jak i osobiście).   

Działania projektu

Badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy stomatologów w obszarze komunikacji z pacjentem

Opracowaliśmy badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy stomatologów, które poprzedzało przygotowanie programu nauczania.

Analiza porównawcza systemów edukacyjnych

Opracowanie programu nauczania było poprzedzone międzynarodową analizą porównawczą w zakresie systemów nauczania lekarzy weterynarii w kontekście nauczania komunikacji. Na podstawie badań zostały opracowane program i metodologia szkolenia dla lejkarzy weterynarii w temacie komunikacji z klientem.

Program i metodyka szkolenia

Na podstawie badań, analiz stworzyliśmy sylabus, metodykę i program szkolenia dla lekarzy weterynarii z tematu komunikacji interpersonalnej z klientem weterynaryjnym - opiekunem zwierzęcia.

Comparative analysis of the Medical Dentists educational  framework in the selected European countries. 

An International comparative analysis of dentists educational needs in terms of interpersonal communication with patient in four European countries. 

Rezultaty projektu

Efektem projektu jest innowacyjny program szkoleniowy/ treningowy wraz z metodologią, o charakterze uzupełniającym w stosunku do systemu edukacyjnego uczelni medycznych.

Trening koncentruje się na komunikacji lekarza dentysty z pacjentem z naciskiem na pracę z pacjentem obawiającym się interwencji medycznej (stomatologicznej). Program i metodologia zostały  przygotowane przez zespół ekspertów w dziedzinach psychologii oraz lęku i fobii, w ścisłej współpracy z lekarzami dentystami.  Wprowadza on bardzo zaawansowane techniki komunikacyjne oraz pracy z lękiem i obawą pacjenta.

Program szkolenia odpowiada  poziomowi 6 z elementami poziomu 7 w Europejskich Ramach Kwalifikacji.

EDU-Ins_06-1024x1014

Nagrody i osiągnięcia

Nagroda Komisji Europejskiej dla międzynarodowych projektów edukacyjnych.
W roku 2016 realizowany przez nas innowacyjny projekt pt „Wzmocnienie kompetencji lekarzy stomatologii z zakresu komunikacji z pacjentem, w szczególności pacjenta z lękiem przed interwencją medyczną”, współfinansowany z Programu ERASMUS+ otrzymał tytuł „Dobrej Praktyki” (ang. Good Practise), przyznany przez Komisję Europejską dla międzynarodowych projektów edukacyjnych.
Nagroda EDU Inspiracje 2017
W 2017 roku zostaliśmy uhonorowani prestiżową Nagrodą EDU Inspiracje 2017 przyznawana przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ UE (w Polsce pełni jej rolę Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) w kategorii edukacja zawodowa (Professional education) za realizację ww. projektu „Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy stomatologii w komunikacji z pacjentem, w szczególności pacjentem z lękiem przed interwencją medyczną”.
Wdrożenia międzynarodowe
Współpracujemy od kilku lat z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Wydział Stomatologii, gdzie współprowadzimy zajęcia dla studentów z zakresu komunikacji w zespole medycznym oraz podstaw komunikacji interpersonalnej z pacjentem. Elementy stworzonego ww. programu szkoleniowego z zakresu komunikacji zostały także wdrożone na Uniwersytecie Medycznym w Atenach.

Inne projekty