eCOMVET

Współpraca

Projekt "eCOMVET" to międzynarodowy innowacyjny projekt partnerstw strategicznych.

Projekt realizowany był przez  instytucje eksperckie: KIKO Educational Solutions z Polski, Charakis Research & Consulting z Cypru oraz Synolic NLP Greece z Grecji. Projekt jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnych szkoleń, kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji interpersonalnej dla lekarzy weterynarii.

Stworzone innowacyjne szkolenia, kursy mają za zadanie wzmacnianie i poprawę kluczowych kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych w pracy zawodowej z wykorzystaniem e-learningu i nowoczesnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Projekt realizowany był od 01.10.2018 do 31.12.2022r.

Rola kompetencji osobistych

Sytuacja na rynku pracy w większości krajów UE zmienia się dynamicznie, a lekarze weterynarii stanęli przed wyzwaniem zmiany postaw klientów i ich coraz bardziej wymagającym podejściem. Weterynaria jest uważana, zgodnie z badaniami, za jeden z najbardziej stresujących zawodów o wysokim poziomie wypalenia zawodowego. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i związane z tym asertywnością, zarządzanie zespołem, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii. Wzmocnienie tych kluczowych kompetencji jest niezbędne dla lekarzy weterynarii w długoterminowym wykonywaniu zawodu. Ma też kluczowe znaczenie dla lekarzy w utrzymaniu ciągłości zatrudnienia, rozwoju osobistego i społecznego. Wypalenie zawodowe w zawodzie lekarza wynika głównie z przeciążenia pracą, braku asertywności, niewystarczających kompetencji w komunikacji z klientem weterynaryjnym, braku umiejętności zarządzania czasem i braku umiejętności pracy w zespole weterynaryjnym.

Grupa docelowa projektu

Grupą docelową projektu są aktywni zawodowo lekarze weterynarii.

Według definicji UE i OCED lekarz weterynarii to osoba, które ukończyła studia w dziedzinie medycyny weterynaryjnej na poziomie uniwersyteckim (potwierdzone odpowiednim dyplomem ukończenia studiów wyższych) i która ma uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Innowacyjność projektu i wyniki

W ramach projektu zostaną opracowane nowe cyfrowe kursy, materiały i narzędzia dla kluczowych kompetencji w obszarze komunikacji dla lekarzy weterynarii.

Projekt dostarczy innowacyjne cyfrowe narzędzia edukacyjne, jak też pozwoli na efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniu tej grupy specjalistów. W realizację projektu  są zaangażowani partnerzy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje i eksperci z dużym doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania profesjonalnych  szkoleń, edukacji cyfrowej, psychologii, zarządzania HR, eksperci w zakresie metodologii uczenia dorosłych i profesjonalistów, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie rezultatów edukacyjnych o wysokiej wartości międzynarodowej.

Rezultaty

Badanie potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii w obszarze kompetencji interpersonalnych

Na podstawie międzynarodowych badań potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii przeprowadzonych w ramach Projektu COMVET współfinansowanego ze środków Programu ERASMUS+ UE, realizowanego przez partnerstwo strategiczne KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting i Synolic potwierdzono, że ponad 81% lekarzy weterynarii w różnych krajach europejskich chce być przeszkolony w zakresie komunikacji. Lekarze weterynarii postrzegają podnoszenie  kluczowych kompetencji w obszarze komunikacji osobistej jako kluczowe dla ich rozwoju zawodowego. Odpowiednie badania europejskie potwierdziły również, że lekarze weterynarii są zainteresowani edukacją zarówno w formie warsztatów, jak i e-learningu.
Opracowane kursy są komplementarne do programu edukacji prowadzonej przez uczelnie wyższe i wydziały medycyny weterynaryjnej.
Na podstawie badań program i metodologia zostały opracowane i zastosowane w postaci dostępnych modułów e-learningowych.

Sylabusy kursów dla lekarzy weterynarii

Stworzyliśmy sylabusy kursów dla lekarzy weterynarii z zakresu kompetencji interpersonalnych.

Kursy - programy nauczania i jego metodologie dla lekarzy weterynarii

Kursy, innowacyjne narzędzia edukacyjne umożliwiają lekarzom weterynarii poszerzanie wiedzy z kompetencji interpersonalnych w bardzo dostępny sposób przy zachowaniu dobrych wyników długoterminowych. Kursy E-Learning są bardzo przyjazne, a zastosowanie tego podejścia pozwala uczynić proces edukacyjny przyjemniejszym i skuteczniejszym.

Kurs zawansowanej komunikacji lekarza weterynarii z opiekunem zwierzęcia (ang. advanced communication between veterinary doctor and client – animal owner)

Kurs z zarządzania czasem lekarza weterynarii (ang. time management for veterinary doctors

Kurs asertywności lekarza weterynarii (ang. assertiveness for veterinary doctors)

Kurs zarządzania stresem lekarza weterynarii (ang. stress management for veterinary doctors)

Kurs zarządzania zespołem weterynaryjnym (ang. team management for veterinary doctors)

Strona internetowa Projektu:
www.comvet.eu | www.e-comvet.eu

Inne projekty