Kitchen of skills

Współpraca

Projekt "Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych" zwany także "KUCHNIĄ KOMPETENCJI" to międzynarodowy innowacyjny projekt partnerstw strategicznych.

Projekt realizowany był przez  instytucje eksperckie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby z Polski (Lider projektu), KIKO Educational Solutions z Polski, Suupohja Kehittamisyhdistys ry z Finlandii, Razvojna Agencija Kozajnsko ze Słowenii, Charakis Research & Consulting z Cypru. Projekt jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnych kursów rozwijających kompetencje trenerów/edukatorów osób dorosłych w zakresie szkoleń z kompetencji kluczowych (ang. Key competences).

Kursy obejmowały następujące kompetencje kluczowe:

  • umiejętności rozumienia i tworzenia informacji,
  • umiejętności cyfrowe,
  • przedsiębiorczość,
  • umiejętności osobiste, społeczne i uczenia się
  • kompetencje międzykulturowe

Kursy były skierowane do edukatorów uczących osoby dorosłe z obszarów objętych ww.  kompetencjami, poprzez dziedzictwo kulinarne i kulturowe.

Projekt jest realizowany był od 01.10.2018 do 30.11.2022r.

Innowacyjność projektu

polegała na zastosowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego w celu zintegrowania nauczania kluczowych kompetencji dorosłych w jednym podejściu.

Tradycyjna edukacja dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji stanowi wyzwanie dla trenerów i edukatorów. Osoby dorosłe z niskim poziomem określonych kompetencji kluczowych mają trudności ze zrozumieniem podstaw kompetencji cyfrowych, mają problemy z umiejętnością rozumienia i tworzenia informacji oraz problemy z kompetencjami społecznymi.

Edukacja na temat przedsiębiorczości dla dorosłych o niskich kompetencjach w tym temacie, jest zwykle dostępna dla  uczestników w formie (z reguły trudnego dla nich) szkolenia poświęconego m.in.: rachunkowości, aspektom finansowym, rachunkowości, a nie przedsiębiorczości i tworzenia inicjatywy przedsiębiorczej, a udział w takich szkoleniach nie daje z reguły dobrych i trwałych wyników edukacyjnych.

Kurs, edukacja łącząca dziedzictwo kulinarne i uczenie się kluczowych kompetencji umożliwia edukatorom i trenerom uczenie osób dorosłych z deficytami w obszarze ww. kompetencji kluczowych, w sposób bardziej zrozumiały dla słuchaczy, z lepszymi długoterminowymi i bardziej skutecznymi wynikami. Dziedzictwo kulinarne jest tematem, który jest znany, bardziej przyjazny osobom dorosłym, a zastosowanie tego podejścia pozwoli przezwyciężyć mentalne bariery słuchaczy, lęki, uczynić proces edukacyjny przyjemniejszym, skuteczniejszym i lepiej wdrażanym przez szkoleniowców dla dorosłych uczestników.

Projekt oraz kursy zapewniły wiedzę, metodykę i narzędzia dla trenerów i edukatorów do pracy z dorosłymi w ww. obszarach. 

Grupa docelowa projektu

Główną grupą docelową projektu byli trenerzy / edukatorzy uczący osoby dorosłe z brakami w niektórych kluczowych kompetencjach.

Z projektu pośrednio mogły skorzystać także osoby  dorosłe z niskimi umiejętnościami i kompetencjami, którzy byli beneficjentami końcowymi – słuchaczami szkoleń prowadzonych przez edukatorów w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji z wykorzystaniem podejścia do kultury i dziedzictwa kulturowego.

Rezultaty

Badanie potrzeb edukacyjnych edukatorów w obszarze uczenia dorosłych

Opracowanie programu nauczania było poprzedzone międzynarodową analizą porównawczą i badaniami potrzeb edukacyjnych edukatorów/ trenerów osób dorosłych w zakresie nauczania kluczowych kompetencji dorosłych. Na podstawie badań program i metodologia zostały opracowane i zastosowane w postaci dostępnych modułów e-learningowych dedykowanych dla osób kształcących dorosłych.

Sylabusy kursów dla edukatorów

Stworzyliśmy sylabusy kursów dla edukatorów osób dorosłych z zakresu uczenia kompetencji kluczowych.

Kursy - programy nauczania i jego metodologie dla trenerów osób dorosłych

Kursy, edukacja łącząca dziedzictwo kulinarne i uczenie się kluczowych kompetencji umożliwiły edukatorom i trenerom uczenie osób dorosłych z deficytami w obszarze ww. kompetencji kluczowych, w sposób bardziej zrozumiały dla słuchaczy, z lepszymi długoterminowymi i bardziej skutecznymi wynikami. Dziedzictwo kulinarne jest tematem, który jest znany, bardziej przyjazny osobom dorosłym, a zastosowanie tego podejścia pozwoli przezwyciężyć mentalne bariery słuchaczy, lęki, uczynić proces edukacyjny przyjemniejszym, skuteczniejszym i lepiej wdrażanym przez szkoleniowców dla dorosłych uczestników.

Kurs przedsiębiorczości (ang. Entrepreneurship competence)

Kurs z zakresu podnoszenia kompetencji osobistych, społecznych i uczenia się (Ang. Personal, social and learning to learn competences

Kurs z kompetencji cyfrowych (ang. digital competences/ ICT)

Kurs z Kompetencji tworzenia i rozumienia informacji (ang. Literacy competence)

Kurs z zakresu podnoszenia kompetencji międzykulturowych (ang. Intercultural competences)

Inne projekty